Polityka prywatności

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG


§1 PODSTAWOWE POJĘCIA

Wyjaśnienie podstawowych pojęć:
Aplikacja – aplikacja Pinova oferowana przez Pinova Sp. z o.o; Aplikacja ma charakter nieodpłatny, chyba że wskazano inaczej;
Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;
Klient – podmiot, który pobiera Aplikację, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Pinova Sp. z o.o., zwana również Użytkownikiem;
Pinova Sp. z o.o. - Pinova System Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą Lublinie, przy ul. Ignacego Krasickiego 21, 20-358 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku CI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000909671, NIP 9462707856, REGON 389337962
Regulamin – niniejszy Regulamin określająca świadczenie usługi przez Pinova Sp. z o.o. na rzecz Klienta
Umowa – wzajemne uzgodnienia Pinova Sp. z o.o. i Klienta określające wzajemne prawa oraz obowiązki;
Usługa – usługa świadczona przez Pinova Sp. z o.o. na rzecz Klienta, polegająca na nieodpłatnym udostępnieniu Aplikacji Klientowi.

§2 ZASADY WSPÓŁPRACY I ZAWARCIA UMOWY

 1. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy określają niniejszy Regulamin.
 2. Aplikacja objęta jest prawami autorskimi. Udzielając dostępu, Pinova Sp. z o.o. udziela licencji na korzystanie z Aplikacji do własnych potrzeb.
 3. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta Regulaminu oraz potwierdzenia przez Pinova Sp. z o.o. przyjęcia zamówienia do realizacji.

§3 ZASADY POBIERANIA APLIKACJI

 1. Klient może pobrać aplikację przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. W celu pobrania Aplikacji przez Sklep należy:
 • wybrać Aplikację na stronie, poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” lub przycisku analogicznego;
 • po wybraniu Aplikacji należy wskazać wymagane informacje (np. dane Klienta, sposób płatności);
 • zaakceptować Regulamin i zamówienie. Po złożeniu zamówienia, Pinova Sp. z o.o. prześle potwierdzenie złożenia zamówienia.

§4 ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. dostęp do Aplikacji zostanie udzielony Klientowi niezwłocznie po dokonaniu skutecznego jej pobrania, nie później niż w terminie 48 godzin.
 2. dostęp do Aplikacji jest nieograniczony czasowo
 3. Jeżeli Klient nie może uruchomić Aplikacji, powinien skontaktować się z Pinova Sp. z o.o..
 4. Pinova Sp. z o.o. informuje Klienta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń niezbędnych do zachowania zgodności Produktu z umową.

§5 WARUNKI TECHNICZNE

 1. Klient może korzystać z Aplikacji zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami.
 2. Pinova Sp. z o.o., oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
 3. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta: a.aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome); b. aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. W celu skorzystania z Aplikacji, konieczne jest posiadanie przez Klienta: a. aktualnej wersji przeglądarki internetowej wspieranej przez producenta z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome); b. aktywnego konta poczty elektronicznej;
 5. W przypadku gdy do skorzystania z Aplikacji konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany przed złożeniem zamówienia na Aplikację.§6 PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE

 1. Aplikacja jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.
 2. Prawami autorskimi do Aplikacji dysponuje Pinova Sp. z o.o..
 3. Aplikacja może być wykorzystywana wyłącznie przez Klienta na własny użytek. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób Aplikacji poza zakresem dozwolonego użytku.
 4. Pinova Sp. z o.o. udziela Klientowi niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji oraz bez ograniczeń terytorialnych oraz czasowych. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie.
 5. Klient ma prawo do korzystania z materiałów na następujących polach eksploatacji: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie
 6. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Pinova Sp. z o.o. ma prawo domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.
 7. Pinova Sp. z o.o. ma prawo do dokonania okresowej aktualizacji Aplikacji.

§7 KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Pinova Sp. z o.o. tworzy dla Klienta Konto Użytkownika, tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta przez Pinova Sp. z o.o. w celu korzystania z Aplikacji po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika, dalej jako Konto. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas nieokreślony.
 2. Klient nie może udostępniać Konta Użytkownika osobom trzecim lub posiadać kilku Kont Użytkownika.
 3. Założenie Konta Użytkownika jest konieczne do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika, złożenia zamówienia oraz do uzyskania dostępu do Aplikacji, o ile Aplikacja udostępniana jest na Koncie Użytkownika.
 4. Pinova Sp. z o.o. przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące Konta Użytkownika. Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta. Klient ma obowiązek ustanowić indywidualne hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta Użytkownika hasło generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient powinien niezwłocznie ustanowić nowe hasło.
 5. Klient może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Pinova Sp. z o.o. e-mailowo lub w inny sposób przyjęty do komunikacji z Pinova Sp. z o.o, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.
 6. Usunięcie Konta Użytkownika może wiązać się z utratą dostępu do Aplikacji.
 7. Pinova Sp. z o.o. może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika: a. z ważnych przyczyn z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia; pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi obyczajami;

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W czasie trwania siły wyższej, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu siły wyższej, jeżeli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie siły wyższej będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.
 2. Przez „siłę wyższą” należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było jego zapobieżenie, w szczególności takie zdarzenia jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.
 3. W ramach korzystania z Aplikacji zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 4. Pinova Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakich zmiany te wymuszają na Pinova Sp. z o.o. również zmiany treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także na mocy obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Pinova Sp. z o.o.
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie z zastrzeżeniem ust. 10.
 6. Sądem właściwym jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Pinova Sp. z o.o.
 7. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023r.